Search form

Mátio 16:2

2Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mbák mmok ánɛ́m beku, nɛbu nɛ́mbak chuuu, be bǎrɛ̀m bɛ, Chɔŋ nywɔp nɛndɨ mborɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index