Search form

Mátio 16:20

20Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, asɛmti yɛ bakoŋo bhi bati byo nɛ apay bɛ bákɛ́ kʉ yɛ̌ mmu andɨŋɨ bɛ yi chí Mpɛmɛ anɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index