Search form

Mátio 16:21

Yesu arɛm bɛ chɔŋ manchyɛ yi bɛyǎ ɛsɔŋɔri nɛ mangway yi

(Mk 8.31-9.1; Lk 9.22-27)

21Bɛ́bhó mpok yɔ, Yesu abho bɛ́gháti bakoŋo bhi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛbhɔŋɔ bɛfakari nɛ yi. Arɛm bɛ yi abhɔŋ bɛrɔŋ Yerúsalɛm, nɛ arɛ́, bǒbati ɛtɔk, nɛ bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ batɔŋ ɛbhé Moses mánchyɛ yi bɛyǎ ɛsɔŋɔri, kpát mángwáy yi, kɛ ɛ́ghaka nɔkɔ manywɔp arat, ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index