Search form

Mátio 16:22

22Kɛ Píta asɔt yi nɛpak, abho bɛji yi bɛ, “Acha, Mandɛm ákɛ́ ka! Awǔ ndak ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛfakari nɛ wɔ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index