Search form

Mátio 16:23

23Kɛ Yesu ayibhiri mmʉɛt ayɨŋɨ Píta, arɛm bɛ, “Satan, fá mɛ́ bɛsí! Ɔchí ɛrɛm ntá, ntá ya. Nkaysi yɛ chí nkaysi nkwǎŋwaŋ, abhɨ́kɨ́ fu ntá Mandɛm!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index