Search form

Mátio 16:24

Ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu ábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ kɛ ambak nkoŋo Yesu

(Mk 8.34-9.1; Lk 9.23-27)

24Yesu aghati yɛ baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Mbák mmu ǎyàŋ bɛbhak nkoŋo wa, ángɔ́kɔ́ntɨk mmʉɛt yi, ampɔkɔ ɛkotákátí yi, ankoŋo mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index