Search form

Mátio 16:26

26Ntɨkɨ nsáy mmu ábhɔŋ mbák abhɔ̌ŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ fá amɨk, kɛ anɛ́m nɛpɛ́m ɛni? Nɛ mbák mmu ánɛ́m nɛpɛ́m ɛni, ntɨkɨ ɛnyɨŋ yí ákwày bɛsɔt anchyɛ bɛ́ yi ampɛt ambɔŋ nɛpɛ́m ɛni?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index