Search form

Mátio 16:27

27Nchí ghati bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn mbɔnyunɛ chɔŋ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mpɛtnsɛm fá amɨk nɛ bɛtaŋ Ɛtaya. Mbɔŋ bɛ́twɔ nɛ bɔángɛl Mandɛm, nchyɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu aywi akap, bɛ́kóŋo bɛtɨk ɛbhɛn yi ákʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index