Search form

Mátio 16:28

28Nchí ghati bhe bɛ, mbɔk yɛka báchí fá te abhɛn bápú gu kpátɛ mǎngɔ́ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ndu nchí twɔ fá amɨk mbɔ Mfɔ bǒ mankɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index