Search form

Mátio 16:3

3Nɛ mbák nywɔp nɛ́njí nɛbu nɛ́ngiri, bǎrɛm bɛ, ‘Chɔŋ nywɔp nɛ́mbɛ́p tontó.’ Bǎrɨ́ŋɨ́ bɛ́yɨ́ŋɨ nɛbu mǎndɛm mbák manyiɛp ǎkwɛn chɔŋ, nɛ mbák apu kwɛn. Kɛ bǎghɔ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fàkari ɛchɔŋ, be kɛrɨŋɨ ntí anɛ bɔ bɛ́fàkari.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index