Search form

Mátio 16:6

6Yesu aghati bhɔ bɛ, “Sɔt ka mpok nɛ yís anɛ bǒnkwɔ Fárisi, mǎnsɔt mpok nɛ yís anɛ bǒnkwɔ Sádusi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index