Search form

Mátio 16:7

7Bábhó bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Ǎrɛ̀m nɔ chi ndǔ sɛ́bhɨ́kɨ́ twɔ nɛ brɛt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index