Search form

Mátio 16:8

8Yesu arɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bɔ́ bárɛ̀m, abhɛ́p bhɔ bɛ, “Ndaká yí bǎrɛ̀m ɛ̌ti brɛt anɛ bǎbhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ? Nɛka ɛnɛka nɛ́gʉpsi nɛcha!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index