Search form

Mátio 16:9

9Kpátɛ̌ ɛchɔŋ bǎbhɨ́kɨ́re jwimɛm-ɛ? Bǎghɔ́kɔ́ntɨk ndu ndɨ́kɨ́ nka bho ɛtay nɛ bɛkpɔkɔ́ brɛt bɛtay? Bǎghɔ́kɔ́ntɨk bɛkǎy brɛt anɛ árɔ́bhɛ́?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index