Search form

Mátio 17

Bɛsí Yesu bɛ́yíbhíri

(Mk 9.2-13; Lk 9.28-36)

1Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ manywɔp atandat, Yesu asɔt Píta, asɔt Jems nkwɔ́ nɛ manɔ ywi Jɔ̌n, akó amfay njiɛ ngo nɛ bhɔ, bábhak arɛ́ bɔ́bhɔ́. 2Bápɛ́rɛ yɨŋɨ, bɛsí Yesu bɛ́yíbhiri bɛrɔbhɛ ghɔɔ ghɔ́ɔ mbɔ mmok. Ndɛn ɛ́yi nkwɔ ɛ́yíbhiri ɛrɔp pɛ́pɛ̌pɛ́p, ɛ́nkɔt nɔkɔ ŋwaŋwǎŋwaŋ. 3Tɛ́mchok, Moses nɛ Ɛláija, barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm abhɛn tɛsáy bábhési, mándɛmɛ nɔkɔ kɛpɨ nɛ Yesu. 4Píta abho bɛrɛm ntá Yesu bɛ, “Acha, ɛ́rɨ tontó bɛ sɛchi fá. Mbák ɔkɔŋ, chɔŋ nte bɛtɛm barat. Ɛmɔt ntá yɛ, ɛchak ntá Moses, nɛ ɛnɛ́fú ntá Ɛláija.” 5Ɛnɛ́ Píta ábhɨ́kɨ́re naŋa ɛnyɨŋ ɛnɛ yí árɛ̀m ntá Yesu, ɛkpɔkɔ́ nɛbhaŋ ɛnɛn nɛ́ghɔ̀ pɛ́pɛ̌pɛ́p ɛ́kúti bhɔ mankɛm. Ɛyɔŋ ɛ́fú ndǔ nɛbháŋ ɛnɔ ɛ́ré rɛm bɛ, “Nɛ́ chí Mɔ́wa. Nkɔŋ yí tontó. Ghók ka yi!” 6Píta nɛ mamʉɛrɛ bhi bághókó nɔ́kɔ́ ɛyɔŋ ɛyɔ, bɛcháy bɛkɛm bhɔ tontó, nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ákwɛ́n, atɛp bɛsí amɨk. 7Kɛ Yesu arɔk, atɔk bhɔ arɛm bɛ, “Faté ká, bǎkɛ́ cháy.” 8Báyóŋ nɔ́kɔ́ amɨ́k amfay, bɔ́ kɛpɛrɛ ghɔ yɛ̌ mmu. Ɛrɔp chi Yesu aywǐntí.

9Nɛ ndǔ Yesu nɛ bɔPíta básɛ̀p njiɛ, Yesu aghati bhɔ bɛ, “Bǎkɛ́ ghati yɛ̌ mmú ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ákʉ́ bǎghɔ́ fá, kpátɛ yi ankʉ Mmu anɛ áfú ntá yi ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.” 10Píta nɛ mamʉɛrɛ bhi bábhɛ́p Yesu bɛ, “Ndaká yí batɔŋ ɛbhé Moses bárɛ̀m bɛ Ɛláija abhɔŋ bɛpɛtnsɛm fá amɨk kɛ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ bariɛp bɛ ǎtó antwɔ́?” 11Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Ɛ́chí tɛtɛp bɛ́ Ɛláija abhɔŋ bɛ́yámbɨ antwɔ́, angoko yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ fá amɨk, kɛ Mpɛmɛ antwɔ. 12Kɛ nchí ghati bhe bɛ, Ɛláija anáŋ atwɔ kɛ bo bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ yi. Bákʉ́ nɛ yi mbɔ ɛnyǔ bákɔ́ŋɔ́. Nɔ́ kɛ̌ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm nkwɔ ábhɔŋ chɔŋ ɛsɔŋɔri amɔ yap.” 13Mpok yɔ kɛ̌ bakoŋo Yesu bárɨ̀ŋɨ sayri sayri bɛ Yesu ǎrɛ̀m chi ɛ̌ti Jɔ̌n Njwiti.

Yesu abú mɔ́ anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́chyɛ́ yi ntímɛn

(Mk 9.14-29; Lk 9.37-43a)

14Yesu nɛ bakoŋo bhi básɛ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ antɛn njiɛ, bátɛ́mɛri bɛyǎ bo abhɛn báchɛ́mɛ́ arɛ́ mánòŋ bhɔ. Mmu amɔt afú ndǔ ɛka yɔ, arɔk, atɛp mánɛ́n bɛsí Yesu, 15arɛm bɛ, “Acha, ghɔ́ ntínso nɛ mɔ́wa. Ǎkwɛn ntímɛn, nɛ ɛsɔŋɔri ɛ́nɛ́ yí ábhɔ̀ŋ ɛya ɛcha. Bɛyǎ mpok, ǎkwɛn angó, ndɔŋ ɛchak, ǎkwɛn anyɛ́n. 16Nsɔt yí ntwɔ́ ntá bakoŋo bhɛ, kɛ bábhɨ́kɨ́ kway bɛbu yi.” 17Yesu arɛm ntá bakoŋo bhi bɛ, “Bě mkpáká bho anɛ́ ábhɨkɨ bhɔŋ nɛka nɛ mɛ, bě bhó bǎyìbhiri tɛtɛp ndǔ ɛnyɨŋ ɛchak, chɔŋ mpɛt ntat nɛ bhe ná? Chɔŋ nkɛ́pntɨ nɛ bhe ngaka fá? Twɔ́ ká nɛ mɔ́wu ntá ya.” 18Bárɔ́ŋɔ́ nɔ́kɔ́ ntá yi nɛ mɔ́wu, Yesu ásáy ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ, bɛ́ ɛ́ndɔ́ yi. Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́rɔ́ yi, ataŋ tɛ́mté. 19Mpok Yesu árɔ́bhɛ́ chí nɛ bakoŋo bhi, bábhɛ́p yi bɛ, “Ndaká yí sɛ́bhɨ́kɨ́ kway bɛbok ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ?” 20Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Chí ɛ̌ti bǎbhɨ́kɨ́ bhɔŋ nɛka nɛ Mandɛm. Nchí ghati bhe bɛ, mbɔ bǎbhɔŋ nɛka nɛ Mandɛm ɛnɛ́n nɛ́chí yɛ̌ chi nɨ́ŋɨ́nɨ́ŋɨ́ mbɔ mɔ́sɛpɛmɛ́nɔk ɛnɛ bábhɨŋɨ bɛ *mɔ́stat, + bǎkwáy bɛghati njiɛ bɛ́ ámfá fá andɔk nɛbhʉɛt áchák, ɛ́mfakari ɛnyu yɔ, nɛ yɛ̌nyɨŋ kɛkwɛ́y bɛcha bhe. 21[Bo bákwày bɛ́bók ɛnyǔ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ chí mbák báchí ndǔ nɛtarɛ́nsay nɛ nɛnɨkɨ́mʉɛt]” +

Yesu apɛt aghati bakoŋo bhi bɛ́ chɔŋ mángwáy yí

(Mk 9.30-32; Lk 9.43b-45)

22Ɛwak ɛ́mɔ́t, bakoŋo Yesu mankɛm bati byo nɛ apay bápɛ́t nɔ́kɔ́ nsɛm atú Gálili, Yesu aghati bhɔ́ bɛ, “Bákɛ́m chɔŋ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm mámfyɛ yi amɔ bǒ mmɨk. 23Bǒ-bhɔ mángwáy yi, kɛ ɛ́gháká nɔ́kɔ́ manywɔp arat, Mandɛm ankʉ yi ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.” Bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛkʉ bakoŋo bábhɔŋ bɛyǎ basɛ́mɛ́.

Yesu arɛm ɛ̌ti nkábhɛ́nti amɛm ɛkɛrákap Mandɛm

24Yesu nɛ bakoŋo bhi bárɔ́k baghaka Kapɛ̌naum. Ɛnɛ́ bɔ́ báchí arɛ, babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti abhɛn ɛkɛrákap Mandɛm bárɔ́k ntá Píta bábhɛ́p yi bɛ, “Ntɔŋ ywɛka ǎchyɛ̀ nkábhɛ́nti anɛ ɛkɛrákap Mandɛm-ɛ?” + 25Píta akɛmɛ bɛ, “Ɛɛ.” Píta apɛtnsɛm anywɔ́p bɛrɛm kɛpɨ nɛ Yesu. Kɛ ápɛ́rɛ rɛm ɛnyɨŋ, Yesu ayambɨ abhɛp yi bɛ, “Píta, ɔkáysí bɛ́ yí? Ntɨ́kɨ́ bhó báchyɛ̀ nkábhɛ́nti ntá bafɔ̌ mmɨk? Chí bɔ̌mɨk kɛ chi mankɔ?” 26Píta akɛmɛ bɛ, “Bafɔ básɔ̀t nkábhɛ́nti ntá mankɔ.” Yesu arɛm yɛ bɛ, “Ɛyɔ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ́ babhɔ̌ŋ bɔ̌mɨk bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛchyɛ nkábhɛ́nti. 27Kɛ tɛ̌ndu sɛ́pú yáŋ bɛkʉ bǒbhɛn mambe ntɨ, sɛp, dɔ́k manyu, gʉɛ́p áwám anyɛ́n. Nsi mbɨ anɛ ɔ́kɛ́mɛ́ nɛnɛ́ nnyu ywi. Chɔŋ ɔ́ngɔ́ nkáp arɛ anɛ akway bɛchyɛ awa nkábhɛ́nti anɛ ɛkɛrákap Mandɛm nɛ aywɛ. Sɔt wu chyɛ bhɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index