Search form

Mátio 17:1

Bɛsí Yesu bɛ́yíbhíri

(Mk 9.2-13; Lk 9.28-36)

1Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ manywɔp atandat, Yesu asɔt Píta, asɔt Jems nkwɔ́ nɛ manɔ ywi Jɔ̌n, akó amfay njiɛ ngo nɛ bhɔ, bábhak arɛ́ bɔ́bhɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index