Search form

Mátio 17:11

11Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Ɛ́chí tɛtɛp bɛ́ Ɛláija abhɔŋ bɛ́yámbɨ antwɔ́, angoko yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ fá amɨk, kɛ Mpɛmɛ antwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index