Search form

Mátio 17:12

12Kɛ nchí ghati bhe bɛ, Ɛláija anáŋ atwɔ kɛ bo bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ yi. Bákʉ́ nɛ yi mbɔ ɛnyǔ bákɔ́ŋɔ́. Nɔ́ kɛ̌ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm nkwɔ ábhɔŋ chɔŋ ɛsɔŋɔri amɔ yap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index