Search form

Mátio 17:14

Yesu abú mɔ́ anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́chyɛ́ yi ntímɛn

(Mk 9.14-29; Lk 9.37-43a)

14Yesu nɛ bakoŋo bhi básɛ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ antɛn njiɛ, bátɛ́mɛri bɛyǎ bo abhɛn báchɛ́mɛ́ arɛ́ mánòŋ bhɔ. Mmu amɔt afú ndǔ ɛka yɔ, arɔk, atɛp mánɛ́n bɛsí Yesu,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index