Search form

Mátio 17:15

15arɛm bɛ, “Acha, ghɔ́ ntínso nɛ mɔ́wa. Ǎkwɛn ntímɛn, nɛ ɛsɔŋɔri ɛ́nɛ́ yí ábhɔ̀ŋ ɛya ɛcha. Bɛyǎ mpok, ǎkwɛn angó, ndɔŋ ɛchak, ǎkwɛn anyɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index