Search form

Mátio 17:17

17Yesu arɛm ntá bakoŋo bhi bɛ, “Bě mkpáká bho anɛ́ ábhɨkɨ bhɔŋ nɛka nɛ mɛ, bě bhó bǎyìbhiri tɛtɛp ndǔ ɛnyɨŋ ɛchak, chɔŋ mpɛt ntat nɛ bhe ná? Chɔŋ nkɛ́pntɨ nɛ bhe ngaka fá? Twɔ́ ká nɛ mɔ́wu ntá ya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index