Search form

Mátio 17:18

18Bárɔ́ŋɔ́ nɔ́kɔ́ ntá yi nɛ mɔ́wu, Yesu ásáy ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ, bɛ́ ɛ́ndɔ́ yi. Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́rɔ́ yi, ataŋ tɛ́mté.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index