Search form

Mátio 17:19

19Mpok Yesu árɔ́bhɛ́ chí nɛ bakoŋo bhi, bábhɛ́p yi bɛ, “Ndaká yí sɛ́bhɨ́kɨ́ kway bɛbok ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index