Search form

Mátio 17:2

2Bápɛ́rɛ yɨŋɨ, bɛsí Yesu bɛ́yíbhiri bɛrɔbhɛ ghɔɔ ghɔ́ɔ mbɔ mmok. Ndɛn ɛ́yi nkwɔ ɛ́yíbhiri ɛrɔp pɛ́pɛ̌pɛ́p, ɛ́nkɔt nɔkɔ ŋwaŋwǎŋwaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index