Search form

Mátio 17:20

20Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Chí ɛ̌ti bǎbhɨ́kɨ́ bhɔŋ nɛka nɛ Mandɛm. Nchí ghati bhe bɛ, mbɔ bǎbhɔŋ nɛka nɛ Mandɛm ɛnɛ́n nɛ́chí yɛ̌ chi nɨ́ŋɨ́nɨ́ŋɨ́ mbɔ mɔ́sɛpɛmɛ́nɔk ɛnɛ bábhɨŋɨ bɛ *mɔ́stat, bǎkwáy bɛghati njiɛ bɛ́ ámfá fá andɔk nɛbhʉɛt áchák, ɛ́mfakari ɛnyu yɔ, nɛ yɛ̌nyɨŋ kɛkwɛ́y bɛcha bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index