Search form

Mátio 17:21

21[Bo bákwày bɛ́bók ɛnyǔ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ chí mbák báchí ndǔ nɛtarɛ́nsay nɛ nɛnɨkɨ́mʉɛt]”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index