Search form

Mátio 17:22

Yesu apɛt aghati bakoŋo bhi bɛ́ chɔŋ mángwáy yí

(Mk 9.30-32; Lk 9.43b-45)

22Ɛwak ɛ́mɔ́t, bakoŋo Yesu mankɛm bati byo nɛ apay bápɛ́t nɔ́kɔ́ nsɛm atú Gálili, Yesu aghati bhɔ́ bɛ, “Bákɛ́m chɔŋ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm mámfyɛ yi amɔ bǒ mmɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index