Search form

Mátio 17:23

23Bǒ-bhɔ mángwáy yi, kɛ ɛ́gháká nɔ́kɔ́ manywɔp arat, Mandɛm ankʉ yi ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.” Bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛkʉ bakoŋo bábhɔŋ bɛyǎ basɛ́mɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index