Search form

Mátio 17:24

Yesu arɛm ɛ̌ti nkábhɛ́nti amɛm ɛkɛrákap Mandɛm

24Yesu nɛ bakoŋo bhi bárɔ́k baghaka Kapɛ̌naum. Ɛnɛ́ bɔ́ báchí arɛ, babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti abhɛn ɛkɛrákap Mandɛm bárɔ́k ntá Píta bábhɛ́p yi bɛ, “Ntɔŋ ywɛka ǎchyɛ̀ nkábhɛ́nti anɛ ɛkɛrákap Mandɛm-ɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index