Search form

Mátio 17:26

26Píta akɛmɛ bɛ, “Bafɔ básɔ̀t nkábhɛ́nti ntá mankɔ.” Yesu arɛm yɛ bɛ, “Ɛyɔ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ́ babhɔ̌ŋ bɔ̌mɨk bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛchyɛ nkábhɛ́nti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index