Search form

Mátio 17:27

27Kɛ tɛ̌ndu sɛ́pú yáŋ bɛkʉ bǒbhɛn mambe ntɨ, sɛp, dɔ́k manyu, gʉɛ́p áwám anyɛ́n. Nsi mbɨ anɛ ɔ́kɛ́mɛ́ nɛnɛ́ nnyu ywi. Chɔŋ ɔ́ngɔ́ nkáp arɛ anɛ akway bɛchyɛ awa nkábhɛ́nti anɛ ɛkɛrákap Mandɛm nɛ aywɛ. Sɔt wu chyɛ bhɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index