Search form

Mátio 17:5

5Ɛnɛ́ Píta ábhɨ́kɨ́re naŋa ɛnyɨŋ ɛnɛ yí árɛ̀m ntá Yesu, ɛkpɔkɔ́ nɛbhaŋ ɛnɛn nɛ́ghɔ̀ pɛ́pɛ̌pɛ́p ɛ́kúti bhɔ mankɛm. Ɛyɔŋ ɛ́fú ndǔ nɛbháŋ ɛnɔ ɛ́ré rɛm bɛ, “Nɛ́ chí Mɔ́wa. Nkɔŋ yí tontó. Ghók ka yi!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index