Search form

Mátio 17:6

6Píta nɛ mamʉɛrɛ bhi bághókó nɔ́kɔ́ ɛyɔŋ ɛyɔ, bɛcháy bɛkɛm bhɔ tontó, nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ákwɛ́n, atɛp bɛsí amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index