Search form

Mátio 17:8

8Báyóŋ nɔ́kɔ́ amɨ́k amfay, bɔ́ kɛpɛrɛ ghɔ yɛ̌ mmu. Ɛrɔp chi Yesu aywǐntí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index