Search form

Mátio 17:9

9Nɛ ndǔ Yesu nɛ bɔPíta básɛ̀p njiɛ, Yesu aghati bhɔ bɛ, “Bǎkɛ́ ghati yɛ̌ mmú ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ákʉ́ bǎghɔ́ fá, kpátɛ yi ankʉ Mmu anɛ áfú ntá yi ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index