Search form

Mátio 18:1

Nkoŋo Yesu anɛ acha bachak

(Mk 9.33-37; Lk 9.46-48)

1Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, bakoŋo Yesu bárɔ́k ntá yi babhɛp yi bɛ, “Ndǔ nkwɔ́ bhó abhɛn Mandɛm achi Mfɔ wap, ághá áchɨ́kɨ́ áchá báchák?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index