Search form

Mátio 18:10

Nɛkay ághɔ́ŋɔmɛn anɛ ánɛ́mɛ́

(Lk 15.3-7)

10Yesu arɛm ntá bakoŋo bhi bɛ, “Sɔt ka mpok bɛ́ bǎkɛ́ byak yɛ̌ amɔt ndǔ nkwɔ bǎru bɔ̌bha abhɛn. Yɛ̌ntɨkɨ mmu wap abhɔŋ ángɛl amfay anɛ ákway bɛghati Mandɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́yɨ́ŋɨ́ yi yɛ̌ntɨkɨ mpok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index