Search form

Mátio 18:11

11[Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm, ntwɔ́ chí bɛpɛmɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánɛ́mɛ́ ɛbhɨ]

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index