Search form

Mátio 18:12

12Bǎkaysi bɛ yi? Mbák mmu abhɔŋ bághɔ́ŋɔmɛ́n bɛsa bɛtay, amɔt anɛm ɛbhɨ, yí ǎkʉ yi? Pú ǎrɔ bághɔ́ŋɔmɛ́n anɛ achi ndǔ nkwɔ́ bɛsa mɛnwi nsɛm nɛku nɛ anwi ambɨ̌-njiɛ, andɔk bɛyaŋ awu amɔt anɛ ánɛ́mɛ́?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index