Search form

Mátio 18:13

13Nchí ghati bhe bɛ, mbák ayaŋ wú aghɔ, maŋák ǎyá yi antɨ ɛ̌ti ághɔ́ŋɔmɛn wu amɔt ɛncha maŋák amɛn yi ábhɔŋ bɛ anɛ́ bɛsa mɛnwi nsɛm nɛku nɛ anwi abhɨkɨ taka ɛbhɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index