Search form

Mátio 18:14

14Ɛ́chí ɛnyumɔt nɛ Ɛta yɛka mmu achi amfay bɛ apú yaŋ yɛ̌ mandú mɔ́ywi amɔt ánɛ́m ɛbhɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index