Search form

Mátio 18:15

Ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu ábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ nɛ ntɨ manɔ anɛ ákʉ́ yi bɛbʉ́

15Bɛrɔŋ ambɨ Yesu arɛm bɛ, “Mbák ntɨ mǔnkwɔ ánkʉ́ wɔ bɛbʉ́, dɔ́k tɛmɛrí yi, mǎmbák ndiɛrɛ be bati apay. Mbák ɔkʉ yi ángɔ́ bɛkwɛ́nɛ́ bhi mǎnsokori ndakárɛ́, nɔ ɔwɛ́nɛ́ ntɨ mǔnkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index