Search form

Mátio 18:16

16Kɛ mbák abhɨ́kɨ́ ka bɛghok ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́rɛ̀m, pɛt dɔ́k ghɔ́ yi nɛ manɔ achak amɔt, yɛ̌ bati apay, yɛ̌ arat, bɛ́ bɔ́ mámbák batísiɛ ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bárɛ̀m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index