Search form

Mátio 18:17

17Mbák abhɨ́kɨ́ ka bɛghok bhɔ nkwɔ, kʉ nkwɔ Mandɛm mándɨ́ŋɨ́. Nɛ mbák bo Mandɛm bárɛm kɛ yí ǎchòk chi batú, dɔ̌ yi ambak yɛ̌ mbɔ mmǔ anɛ ápú chyɛ Mandɛm kɛnókó, nɛ mbɔ mbɛbhɛ́ nkabhɛ́nti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index