Search form

Mátio 18:18

18Dɨŋɨ́ ká bɛ, yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎgwɔ́rɛ́ fá amɨk, Mandɛm ǎgwɔt awu amfay. Nɛ ɛnɛ́ bǎkáŋárí fá amɨk, Mandɛm ǎkaŋari yɔ awu amfay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index