Search form

Mátio 18:19

19Ɛnyɨŋ ɛ́chák ɛnɛ mɛ̌yaŋ mǎndɨŋɨ chi bɛ mbák bo bati apay mánká ɛyɔŋ ɛ́mɔt fá amɨk ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ́ báyàŋ nɛ mánɨ́kmʉɛt, Ɛtaya mmu achi amfay, ǎghók nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛnap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index