Search form

Mátio 18:20

20Yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ́ bakoŋo bha bati apay, bati arat, báchɛ́mɛ́ ɛ̌ti ya, nchí arɛ́ nɛ bhɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index