Search form

Mátio 18:21

Yesu atɛ́m nɛkay ndu bɛtɔŋ ɛnyu sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛfoŋori batɨ

21Píta arɔk yɛ ntá Yesu abhɛp yi bɛ, “Acha, mbák mmu ántóŋórí bɛkʉ mɛ bɛbʉ́, mbɔ̌ŋ bɛ́fóŋóri yi ndɔŋ ɛ́ní? Ndɔŋ tándrámɔt kɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index