Search form

Mátio 18:22

22Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Wáwák! Mbák mmu ántóŋórí bɛkʉ wɔ bɛbʉ́, ɔbhɔŋ bɛ́fóŋóri yi maŋɔk bɛsa bɛrat nsɛm byo, ndɔŋ tándrámɔt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index