Search form

Mátio 18:23

23“Dɔ̌ ka ngati bhe ɛ̌ti Kɛfɔ Mandɛm. Kɛ́chí mbɔ Mfɔ anɛ ábhɨ́ŋɨ́ bǒ bɛtɨk abhi bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmǔ wap ánkɛ́mɛ́ nkáp anɛ yi ákɛ̀m yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index